Финансови отчети

Финансови отчети 2021

за 4-то тримесечие
за 3-то тримесечие
за 2-ро тримесечие
за 1-во тримесечие

Финансови отчети 2020

годишен консолидиран
годишен
за 4-то тримесечие
за 3-то тримесечие
за 2-ро тримесечие
за 1-во тримесечие

Финансови отчети 2019

годишен консолидиран
годишен
за 4-то тримесечие
за 3-то тримесечие
за 2-ро тримесечие
за 1-во тримесечие

Финансови отчети 2018

годишен консолидиран
годишен
за 4-то тримесечие
за 3-то тримесечие
за 2-ро тримесечие
за 1-во тримесечие

Финансови отчети 2017

годишен консолидиран
годишен
за 4-то тримесечие
за 3-то тримесечие
за 2-ро тримесечие
за 1-во тримесечие

Финансови отчети 2016

годишен консолидиран
годишен
за 4-то тримесечие
за 3-то тримесечие
за 2-ро тримесечие
за 1-во тримесечие

Финансови отчети 2015

годишен консолидиран
годишен
за 4-то тримесечие
за 3-то тримесечие
за 2-ро тримесечие
за 1-во тримесечие

Финансови отчети 2014

годишен консолидиран
годишен
за 4-то тримесечие
за 3-то тримесечие
за 2-ро тримесечие
за 1-во тримесечие

Финансови отчети 2013

годишен консолидиран
годишен
за 4-то тримесечие
за 3-то тримесечие
за 2-ро тримесечие
за 1-во тримесечие

Финансови отчети 2012

доклад на независимия одитор
бележки към КГФО
годишен консолидиран
доклад за управлението
бележки към ГФО
годишен
за 4-то тримесечие
за 3-то тримесечие
за 2-ро тримесечие
за 1-во тримесечие

Финансови отчети 2011

доклад на независимия одитор
бележки към КГФО
годишен консолидиран
доклад за управлението
доклад на независимия одитор
бележки към ГФО
годишен
за 4-то тримесечие
за 3-то тримесечие
за 2-ро тримесечие
за 1-во тримесечие

Финансови отчети 2010

доклад на независимия одитор
бележки към КГФО
годишен консолидиран
доклад за управлението
отчет за дейността на одитния комитет
доклад на независимия одитор
бележки към ГФО
годишен
за 4-то тримесечие
за 3-то тримесечие
за 2-ро тримесечие
за 1-во тримесечие

Финансови отчети 2009

доклад на независимия одитор
бележки към КГФО
годишен консолидиран
доклад за управлението
доклад на независимия одитор
бележки към ГФО
годишен
за 4-то тримесечие
за 3-то тримесечие
за 2-ро тримесечие
за 1-во тримесечие

Финансови отчети 2008

доклад на независимия одитор
бележки към КГФО
годишен консолидиран
програма за добро корпоративно управление
доклад за управлението
доклад на независимия одитор
бележки към ГФО
годишен
за 4-то тримесечие - консолидиран
за 4-то тримесечие
за 3-то тримесечие - консолидиран
за 3-то тримесечие
за 2-ро тримесечие - консолидиран
за 2-ро тримесечие
за 1-во тримесечие - консолидиран
за 1-во тримесечие

Финансови отчети 2007

за шестмесечието
за деветмесечието
за деветмесечието - консолидиран
годишен
годишен консолидиран (предварителен)

Финансови отчети 2006

Консолидиран счетоводен баланс
Консолидиран отчет за паричните потоци
Консолидиран отчет за приходи и разходи
Одиторски доклад

Финансови отчети 2005

Консолидиран счетоводен баланс
Консолидиран отчет за паричните потоци
Консолидиран отчет за приходи и разходи
Одиторски доклад

финансови отчети 2004

Консолидиран счетоводен баланс
Консолидиран отчет за паричните потоци
Консолидиран отчет за приходи и разходи
Одиторски доклад

Адрес

1517 София, ул. Бесарабия 24

Свържете се с нас